📣📣📣เทศบาลเมืองพนัสนิคม จะดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนแทนกรรมการที่ว่างใน ชุมชนย่อยที่ 8 เทศบาลเมืองพนัสนิคม

⏱⏱ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 15.30-17.30 น.

ณ ที่ทำการชุมชนย่อยที่ 8 เทศบาลเมืองพนัสนิคม

ขอเชิญชวนประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านชุมชนย่อยที่ 8 ผู้มีคุณสมบัติจะเป็นกรรมการชุมชน และผู้มีสิทธิเลือกคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564

#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองพนัสนิคม
#เทศบาลเมืองพนัสนิคม