ข้อมูลพื้นฐาน

เขตการปกครอง

เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีพื้นที่รับผิดชอบ 2.76 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 1,725 ไร่ มีชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ปกครองของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ทั้งสิ้น 12 ชุมชน


ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหน้าพระธาตุ ตำบลไร่หลักทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านช้าง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกุฎโง้ง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านช้าง ตำบลนามะตูม

สถานที่ตั้งสำนักงาน

เทศบาลเมืองพนัสนิคม ตั้งอยู่ถนนเมืองเก่า ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20140 อยู่ตรงข้ามหอพระพนัสบดี เยื้องที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม และสถานีตำรวจภูธรพนัสนิคม

ด้านการศึกษา

เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย

 • โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีกิตติวรรณนุสรณ์)
 • โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกลางทุมมาวาส)
 • โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดเกาะแก้วนครสวรรค์)
 • โรงเรียนเทศบาล 4 (เจริญอุปภัมภ์ปัญญาธร)
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพนัสนิคม

การท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

 1. หอพระพนัสบดี
 2. พระวิหารพระพุทธมิ่งเมือง
 3. ศูนย์จักสานใหญ่ที่สุดในโลก
 4. สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม
 5. สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม
 6. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม (โรงไม้ขีด)

จำนวนประชากรและครัวเรือน

มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ทั้งหมด 10,075 คน
แบ่งเป็น ชาย 4,620 คน
หญิง 5,455 คน
มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 4,989 ครัวเรือน


** ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563

ด้านศาสนา

 • ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 88 ของจำนวนประชากรทั้งหมด วัดจำนวน 4 แห่ง (วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ ,วัดกลางทุมมาวาส ,วัดพิมพฤฒาราม ,วัดพลับ)
 • ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง
 • ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 2 ของจำนวนประชากรทั้งหมด มัสยิด – แห่ง

ประเพณี วัฒนธรรม งานประจำปี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. ประเพณีงานบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักรสานพนัสนิคม
 2. ประเพณีไหว้พระจันทร์
 3. ประเพณีสงกรานต์
 4. ประเพณีกองข้าว
 5. ประเพณีลอยกระทง
 6. งานสำคัญทางศาสนา อาทิ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เป็นต้น
 7. ศิลปะการแสดงเอ็งกอ
 8. การทายโจ๊กปริศนา

สินค้าท้องถิ่นและของที่ระลึก

ในสมัยก่อน ชาวอำเภอพนัสนิคมส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา หาปู หาปลา เอามาเป็นอาหารในแต่ละวัน จนกระทั่งได้มีการนำไม้ไผ่ที่หามาในละแวกที่อยู่อาศัย นำมาตัดสานทำเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในการจับสัตว์น้ำ เช่น ไซ ตุ้ม ลอบ รวมถึงตะแกรงเอาไว้ใช้ช้อน กุ้ง หอย ปู ปลา ตามหนองน้ำ ต่อมาได้พัฒนามาเป็นฝาชีครอบกับข้าว เพื่อป้องกันแมลงต่างๆ เข้ามาตอมอาหาร
ต่อมาได้มีการสานฝาชีให้มีลวดลายสีสันสวยงามมากขึ้น เป็นที่นิยมของคนทั่วไปและจำหน่ายกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น จึงมีการรวมตัวของชาวบ้านเพื่อจัดตั้ง “กลุ่มจักสาน ชุมชนย่อยที่ 1” อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ.2544 ทำการผลิตผลงานและพัฒนาสินค้าเกี่ยวกับการจักสานไม้ไผ่ต่างๆ เอาไว้จำหน่ายเป็นรายได้ให้แก่สมาชิก และได้รับการคัดสรรสินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2549 ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก ระดับ 4 ดาว และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการคัดสรรระดับ 5 ดาว ในปัจจุบัน