อำนาจหน้าที่เทศบาลเมือง
        อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  14  พ.ศ. 2562

  1. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาเทศบาลในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  (มาตรา  50)
  2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้  (มาตรา  53)

2.1  กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา  50
2.2  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
2.3  ให้มีโรงฆ่าสัตว์
2.4  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
2.5  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
2.6  ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
2.7  ให้มีและบำรุงการไปฟ้า  หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
2.8  ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
2.9  จัดระเบียบการจราจร  หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

  1. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลเมืองอาจจัดทำกิจการในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้  (มาตรา  54)

3.1  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
3.2  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
3.3  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
3.4  ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
3.5  ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
3.6  ให้มีการสาธารณูปการ
3.7  จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อสาธารณสุข
3.8  จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
3.9  ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
3.10  ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ  สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
3.11  ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม  และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
3.12  เทศพาณิชย์

 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542

    1. ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  (มาตรา  16)

1.1  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
1.2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
1.3  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
1.4  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
1.5  การสาธารณูปการ
1.6  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
1.7  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
1.8  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
1.9  การจัดการศึกษา
1.10  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
1.11  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
1.12  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
1.13  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
1.14  การส่งเสริมกีฬา
1.15  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
1.16  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
1.17  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.18  การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
1.19  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
1.20  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
1.21  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
1.22  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
1.23  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
1.24  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.25  การผังเมือง
1.26  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
1.27  การดูแลรักษาที่สาธารณะ
1.28  การควบคุมอาคาร
1.29  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.30  การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.31  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด