วิสัยทัศน์ (VISION)

“พัฒนาเมืองพนัสนิคมเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้”

เป้าประสงค์ (GOALS)

 1. พัฒนาระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 2. สร้างเสริมความสงบเรียบร้อย การอำนวยความเป็นธรรมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 3. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง และประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในทุกๆ ด้าน
 5. เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน
 6. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ (GOALS)

1. พัฒนาเมือง โครงสร้างทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้าน

5. บริหารราชการภายใต้หลักการของความโปร่งใสและตรวจสอบได้

6. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์(Strategic)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

นโยบายการบริหารภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
 1. เมืองปลอดภัย คือ เมืองที่ประชากรผู้อยู่อาศัยมีความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขและปลอดภัยจากอาชญากรรมจากภัยพิบัติต่างๆ ทั้งที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติและน้ำมือมนุษย์
 2. เมืองสะอาด คือ เมืองที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ และมีภาวะเอื้อต่อการอยู่อาศัยและดำรงชีวิตที่ดีของประชากร มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาทางด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 3. เมืองคุณภาพชีวิต คือ เมืองที่มีสภาวะแวดล้อม ที่เอื้อให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจ และสติปัญญาในสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจดี ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ตามสมควร มีสิ่ง อำนวยความสะดวกพอเพียงมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ด้านการศึกษาดี เศรษฐกิจดี สุขภาพดี จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง
 4. เมืองวัฒนธรรม คือ เมืองที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็น

  เอกลักษณ์ของเมือง มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รักษาเอกลักษณ์ และวัฒนธรรม สืบสานให้คงอยู่คู่เทศบาลเมืองพนัสนิคมตลอดไป

 5. เมืองธรรมาภิบาล คือ เมืองมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

  มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคมให้เป็นเมืองธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในเทศบาล