เปิดรับสมัคร การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร
ภายใต้โครงการสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหาร สำหรับร้านอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ 2567
.
วันที่อบรม : วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2567
.
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สัมผัสอาหารที่อยู่ร้านอาหารภายในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมเท่านั้น
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ผู้ประสานงาน นางสาวกนกวรรณ เจริญวัฒนวิญญู
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
โทร 08-1926-2336