วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภฤกษ์ มูลผลา รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้ เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ เทศบาลเมืองพนัสนิคม ซึ่งโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) โดยวิทยากรฝึกอบรมได้รับเกียรติจาก นายชนะพล สิงห์ศุข อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์