ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จัดกิจกรรมโครงการส่ง
เสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567
กิจกรรมที่ดำเนินการ
-กิจกรรมนันทนาการสร้างสุข ออกกำลังกาย
-กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ
-กิจกรรมวันเกิด
-ให้ความรู้เรื่อง ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดย นายรัชธรรม เชื้อแถว นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลพนัสนิคม