วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งสามารถจัดทำแผนชุมชนโดยใช้แผนผังภูมินิเวศเป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนได้ ซึ่งการอบรมในวันนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน อสม. และคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน