“พิธีเปิดโครงการอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล และโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล”
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล และโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายปรีชา แนบถนอม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม