| | |

การประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

| | | |

รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566