| | | | |

แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

| | | | |

ประกาศนโยบายเทศบาลปลอดบุหรี่

| | | | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่องเก็บและขนขยะ