| | | |

การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

| | | | |

แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ