| | |

เอกสารประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| | |

สำเนาร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

| | | |

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการ รถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

| | |

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำโรงเรียนเทศบาล 2 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)