| | | |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เทศลบาลเมืองพนัสนิคม

| | |

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลเมืองพนัสนิคม สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565