รับมอบเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566

รับมอบเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566