เจ้าหน้าที่ ปปช.ประจำจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (TAT) และการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองท้องถิ่น
|

เจ้าหน้าที่ ปปช.ประจำจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (TAT) และการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองท้องถิ่น