บันทึกการประชุมประชาคมเมืองเทศบาลเมืองพนัสนิคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565 เทศบาลเมืองพนัสนิคม วันที่ 22 ธันวาคม 2565

รายงานการประชุมประชาคมชุมชนเมืองเทศบาลเมืองพนัสนิคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565 เทศบาลเมืองพนัสนิคม