| | | |

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

| | | | |

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

| | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service OSS) เทศบาลเมืองพนัสนิคม