| | | |

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

| | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service OSS) เทศบาลเมืองพนัสนิคม

| | | |

รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566