| |

ขอเชิญผู้ที่สนใจ นำสุนัขและแมว เข้าร่วมกิจกรรม ทำหมันสุนัขและแมว ในโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2566 (world Rabies Day 2023)

| |

ขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จำนวน 500 คน เข้าร่วมตรวจคัดกรองโรคทางสายตาและแก้ไขปัญหาด้านการมองเห็น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพนัสนิคม

| |

ขอเชิญผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ข้าร่วมตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพนัสนิคม

| | |

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

| | |

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

|

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพื่อดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ และคุ้มครองสุขภาพผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม

| | | | |

กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน