| |

เทศบาลเมืองพนัสนิคม เปิดรับการยืนยันสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระหว่าง เดือนตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

| |

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จะดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566

| |

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จะดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนแทนกรรมการที่ว่าง ในชุมชนย่อยที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566

| | | |

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จะดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนแทนกรรมการที่ว่าง ในชุมชนย่อยที่ 3 เทศบาลเมืองพนัสนิคม ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 – 16.30 น.

| | | |

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565