| | | |

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566