วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ โล่รางวัล “วัฒนคุณากร” ประเภทบุคคล จาก นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ที่ท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อชุมชน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย