ประชุมโครงการ พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ หรือ กิจกรรม ถนนคนเดิน “บ้าน-สาน-ใจ”
| |

ประชุมโครงการ พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ หรือ กิจกรรม ถนนคนเดิน “บ้าน-สาน-ใจ”