| | |

สรุปคะแนนประเมินความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาติดต่อราขการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2565

| | |

สรุปคะแนนประเมินความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาติดต่อราขการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2565