| | | |

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลเมืองพนัสนิคม

| | | | |

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2567