ประมวลภาพบรรยากาศการบริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยเทศบาลเมืองพนัสนิคม ณ อาคารอเนกค์ประสงค์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม หลังจากเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้รับการจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มา จำนวน 3,300 โดส โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ และประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยมีประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางเทศบาลเดินทางมาฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของเทศบาลเมืองพนัสนิคม กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเข็มแรกของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยมีนายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมสังเกตการณ์และดูแลความเรียบร้อยของการฉีควัคซีนครั้งนี้  ซึ่งทางเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้แบ่งการเข้ารับวัคซีนออกเป็น 3 วัน ได้แก่

– วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 จำนวน 1,030 โดส

– วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 จำนวน 1,100 โดส

– และวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 จำนวน 1,170 โดส