ผลการตัดสินรางวัลการประกวดโต๊ะไหว้พระจันทร์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566
(ประเภทบุคคล)
.
รางวัลที่ 1 ได้แก่ คุณบุญเรือน กาญจนบัตร
รางวัลที่ 2 ได้แก่ คุณอรพันธุ์ วงศ์ล้อมนิล (ร้านจึงไต๋ง้วน)
รางวัลที่ 3 ได้แก่ คุณพรทิพา วงศ์สุนพรัตน์ ร้านเซียวฮงฮวด (ขนมโก๋)
รางวัลที่ 4 ได้แก่ คุณเสาวลักษณ์ แซ่ตั้ง
.
รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่
1. โรงน้ำหวานศรีเด่นพานิช
2. คุณรัชดา – คุณชัยยศ วโนทยาน
3. คุณทวี สิริโยธิน
4. คุณทิพวรรณ ตั้งจิตเสริมสุข
5. คุณผ่องศรี มนตรีวิจิตร์